All about Chinese Pinyin

The Whole Syllable zhi

zhi

Pronunciation Guidance

Pinyin contaning [zhi]
  • zhi
    zhī
    zhí
    zhǐ
    zhì