Pinyin Chart

The Pinyin gei

gei
Tones of pinyin [gei]
Common charactors of pinyin [gei]
gěi
give; make somebody suffer