Pinyin Chart

The Pinyin hang

hang
Tones of pinyin [hang]
Common charactors of pinyin [hang]
háng
line; business firm
háng
boat; navigate
háng
short for Hángzhōu; a surname
hāng
rammer; ram
hàng
tunnel
háng
throat
hàng
vast expanse of water
háng
sew with long stitches
háng
used as a component of 颉颃
háng
háng
animal track; path