Pinyin Chart

The Pinyin nai

nai
Tones of pinyin [nai]
Common charactors of pinyin [nai]
nǎi
breast; milk
nài
be able to bear
nǎi
be; so
nài
deal with; how
nài
naphthalene
nǎi
neon
nài
crab apple
nài
a surname
nǎi
used as a component of 芋艿
nài
incense tripod
nài
a surname
nǎi
same as 乃
nǎi
you
nài
insensible
nǎi
same as 乃
nài
shaving off beard