Pinyin Chart

The Pinyin nang

nang
Tones of pinyin [nang]
Common charactors of pinyin [nang]
náng
bag; bag-shaped thing
nāng
used as a component of 囔囔
nǎng
former
náng
a kind of crusty pancake
nǎng
stab
nàng
blocked