Pinyin Chart

The Pinyin nou

nou
Tones of pinyin [nou]
Common charactors of pinyin [nou]
nòu
weeding hoe; weed