Pinyin Chart

The Pinyin shei

shei
Tones of pinyin [shei]
Common charactors of pinyin [shei]
shéi
who;anybody