Pinyin Chart

The Pinyin cha

cha
Tones of pinyin [cha]
Common charactors of pinyin [cha]
chā
difference; mistake
chá
check; investigate
chá
tea; tea
chā
stick; interpose
chá
examine
chà
Buddhist monastery or temple
chā
fork; work with a fork
chà
surprised
chà
forked; turn off the main road
chá
stubble; crop
chá
apply
chā
used as a component of 喀嚓
chá
sharp edge; be cut
chà
beautiful
chā
used as a component of 喳喳
chā
pitchfork
chá
raft
chǎ
panties
chá
sassafras
chà
tributary
chā
spade
chǎ
small cymbals
chá
stubble; stubble
chá
small earthen mound
chā
cook; cook and stir
chá
used as a component of 嵖岈
chá
a badger-like wild animal; watcher
chà
used as a component of 侘傺
chá
same as 茶
chǎ
step on
chà
disappointed
chā
pound
chā
small boat
chá
same as 察