ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.tea (the plant/leaves)

  • nǐ huì cǎi chá ma

   Can you pick tea?

  • zhè chá jīng de qǐ duō cì chōng pào

   经得起冲泡

   This tea draws well.

  • zhōng guó de chá chàng xiāo quán qiú

   中国畅销全球

   Chinese tea sells well all over the world.

 • 2

  n.tea (the drink)

  • wǒ de chá yǐ jīng lěng le

   已经

   My tea's gone cold.

  • hú li yǒu chá

   There's tea in the pot.

  • tā bǎ yī bēi chá fàng zài le zhuō zi shang

   桌子

   She put a cup of tea down on the table.

 • 3

  n.tea-oil tree

  • yóu chá

   tea-oil tree

  • chá yóu

   tea oil

 • 4

  n.camellia

  • chá huā

   camellia

 • 5

  n.datedbetrothal gifts

  • xià chá

   send betrothal gifts over to the bride

  • dài chá

   betrothal gifts

 • 6

  n.dark brown

  • chá jìng

   tawny glass

  • chá jīng

   citrine

 • 7

  n.certain kinds of drink or liquid food

  • guǒ chá

   fruit paste

  • miàn chá

   seasoned millet mush

  • xìng rén chá

   杏仁

   almond tea

Words and phrases with 茶

Word usage

 • "茶" is often matched with measure word "杯"or"壶"or"道".
  • one cup of tea

  • one pot of tea

  • one infusion of tea

Similar-form characters to 茶

Chinese Characters with pinyin chá

 • check; investigate
 • examine
 • stubble; crop
 • apply
 • sharp edge; be cut