Pinyin Chart

The Pinyin chuan

chuan
Tones of pinyin [chuan]
Common charactors of pinyin [chuan]
chuán
pass; bequeath
穿
chuān
penetrate; pass
chuán
boat
chuān
plain; Sichuan Province
chuàn
string together; string
chuǎn
breathe hard/heavily; asthma
chuán
rafter
chuàn
bracelet
chuǎn
run counter to; unfortunate
chuán
swiftly; frequent coming and going
chuān
tritium
chuán
same as 船
chuǎn
late-picked tea leaves
chuǎn
same as 舛
chuán
a grain container
chuǎn
same as 舛