Pinyin Chart

The Pinyin fo

fo
Tones of pinyin [fo]
Common charactors of pinyin [fo]
Buddha; Buddhist