ǎi rán kě qīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slaffable; amiable

  • ǎi rán kě qīn de nán rén

   蔼然可亲男人

   a man of boundless amiability

  • tā wéi rén tǎn shuài yī tuán hé qì shì gu bù shēn ǎi rán kě qīn

   为人坦率一团和气世故蔼然可亲

   He was confiding, good-natured, unsophisticated, companionable.

  • zhè wèi hù shi zǒng shì yǐ ǎi rán kě qīn de tài du duì dài shāng yuán

   护士总是蔼然可亲态度对待伤员

   The nurse always treated the sick and wounded with kindness.