ān màn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Amman

    • ān màn yī zhí shì fēi zhèng fǔ zǔ zhī zhù zhōng dōng gōng zuò rén yuán de shǒu xuǎn zhī dì

      安曼一直政府组织中东工作人员首选

      Amman has long been a top destination for NGO workers in the Middle East.