àn rán shāng shén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slfeel depressed

    • tīng dào zhè ge xiāo xi dà jiā pō wéi zhèn jīng àn rán shāng shén

      听到这个消息大家颇为震惊黯然伤神

      Hearing this news, everyone was quite shocked and saddened.