ào miào
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.(of reason, content) profound and subtle

  • ào miào jí le

   奥妙

   How subtle!

  • bù nán kàn chū qí zhōng de ào miào

   其中奥妙

   It's not difficult to see the implications.

  • zhè běn shū wǒ jué de ào miào zhī zhì

   觉得奥妙

   It seems to me a most marvelous book.

  • shén qí ào miào

   神奇奥妙

   mysterious and profound