bā bā duō sī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Barbados (the island state in the Caribbean)

    • bā bā duō sī lǚ yóu jú shì cǐ cì huó dòng de zhǔ yào zàn zhù shāng

      巴巴多斯旅游局活动主要赞助商

      The Barbados Tourism Authority is the main sponsor of the event.