bā bā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • male Chinese native to Southeast Asia

    • yán jiū bā bā wén huà xíng chéng jí qí kuài sù xiāo shī de jīng guò hé yuán yīn xiāng xìn duì yú wǒ men jīn tiān de wén huà xiàn dài huà jiàn shè yǒu zhe shí fēn zhòng yào de xiàn shí yì yì

      研究峇峇文化形成快速消失经过原因相信对于我们今天文化现代化建设有着十分重要现实意义

      Study after disappearing fast Baba culture and the reasons for its formation.