bān yùn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.transport; carry; haul

  • bān yùn huò wù

   搬运货物

   transport goods

  • bān yùn xíng li

   搬运行李

   carry luggage

  • zhè xiē fù nǚ cháng tú bān yùn chén zhòng de shuǐ

   这些妇女长途搬运沉重

   These women carry heavy containers of water over long distances.

Chinese words with pinyin ban yun