ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.companion

  • wǒ liú xià lái hé nǐ zuò bàn r

   下来伴儿

   I'll stay with you as company.

  • tā jīng cháng pǎo lái gēn wǒ zuò bàn r

   经常伴儿

   He often came to my company.

  • wǒ men jué dìng gěi tā zhǎo gè bàn r

   我们决定伴儿

   We decided to find him a companion.

Word usage

 • "伴儿" is often matched with measure word "个".
  • 伴儿

   one partner