bǎo jié
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.keep clean; do sanitation work; keep the environment clean

  • bǎo jié yòng jù

   保洁用具

   sanitary ware

  • bǎo jié chē

   保洁

   sanitation vehicle

  • gōng yuán de bǎo jié gōng zuò xū yào jiā qiáng

   公园保洁工作需要加强

   The sanitation work in parks should be stepped up.