bào xuě
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • heavy snow (with a 24-hour precipitation of five mm. or more); blizzard

    • zài bào xuě zhōng zhàn dòu de yuán jiù rén yuán

      暴雪战斗援救人员

      rescuers battling through driving snow