bèi dào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • be stolen

  • bèi dào de qì chē huán gěi le qí hé fǎ de zhǔ rén

   被盗汽车还给合法主人

   The stolen car was returned to its rightful owner.

  • zài yī qǐ gōng yù dào qiè àn zhōng xiàn jīn bèi dào

   公寓盗窃案现金被盗

   Cash was taken during a burglary of the apartment.

Chinese words with pinyin bei dao