běn háng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.one's line/profession

  • zhè shì tā de lǎo běn háng

   本行

   This is his same old profession.

 • 2

  n.one's present job

  • tā sān jù huà bù lí běn háng

   本行

   He was always talking about his present job.