biān zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.whip; strap; lash

  • mǎ biān zi

   鞭子

   horsewhip

  • tā wò zhe biān zi dǐ kàng háo wú zuò yòng

   鞭子抵抗毫无作用

   She had the whip in hand and it was useless to resist.

  • tā chōu le yī biān zi mǎ r jiù pǎo qǐ lai

   鞭子马儿起来

   He whipped the horse into a canter.

Word usage

 • "鞭子" is often matched with measure word "根".
  • 鞭子

   one whip

Chinese words with pinyin bian zi