bīng bù xuè rèn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slwin a military victory without shedding a drop of blood firing a shot

    • wǒ jūn bǎ chéng shì bāo wéi qǐ lai huò dé bīng bù xuè rèn de shèng lì

      城市包围起来获得兵不血刃胜利

      By surrounding the city, our troops achieved a bloodless victory.