bīng yì zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.conscription (system); system of military service

  • huī fù bīng yì zhì

   恢复兵役制

   restore conscription

  • yì wù bīng yì zhì

   义务兵役制

   system of compulsory military service