bó jué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.count; earl

  • bó jué de qī zi

   伯爵妻子

   wife of the count

  • nǚ bó jué

   伯爵

   countess

  • bó jué fū rén shuì zháo le bó jué bǎ xíng qī tuī yán zhì zǎo chen yě qù shuì le

   伯爵夫人睡着伯爵行期推延早晨

   The countess had fallen asleep, and the count put off their departure till morning and went to bed.

  • bó jué yāo qǐng tā jué dòu

   伯爵邀请决斗

   The count challenged him to a duel.