bù céng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.never

  • wǒ bù céng kǎo lǜ guo jiè yān yǒu duō nán

   不曾考虑戒烟

   I never reflected on how difficult it would be to give up smoking.

  • wǒ bù céng shòu guò zhè yàng de shàn dài

   不曾受过这样善待

   Never before have I been treated so well.

  • tā hái bù céng gēn zhàng fu yī qǐ dù guò yī gè shèng dàn jié

   不曾丈夫一起度过圣诞节

   She has yet to spend a Christmas with her husband.