bù cí
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.not evade; not refuse

  • bù cí láo kǔ

   不辞劳苦

   not avoid hard work

  • zài suǒ bù cí

   不辞

   not shirk a task under any circumstances

 • 2

  v.not say farewell/goodbye

  • tā de shēng fù zài shí nián qián bù cí ér bié

   不辞

   His real father had gone away about 10 years earlier.