bù dàn hái
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • not only...but also...

    • tā bù dàn dú guò zhè běn shū hái jì de nèi róng

      不但记得内容

      He not only read the book, but also remembered the content.