bù dàn yě
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • not only...but also...

    • zhè ge xì tǒng bù dàn qiè hé shí jì cóng shēng tài xué guān diǎn lái kàn yě shì hé lǐ de

      这个系统不但切合实际生态观点合理

      The system is both practical and ecologically sound.