bù yǎ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • graceless; vulgar; indecent

    • tā chéng rèn le cáng yǒu ér tóng bù yǎ zhào piàn de zuì xíng

      承认儿童不雅照片罪行

      He admitted offences of possessing indecent photographs of children.