chǎn luǎn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.lay eggs; spawn

  • chǎn luǎn de jì jié

   产卵季节

   egg-laying season

  • zhè xiē kūn chóng fā yù jiē jìn chéng shú shí jiù jiāng chǎn luǎn

   这些昆虫发育接近成熟产卵

   The insects lay eggs when they approach maturity.

  • cāng ying huì zài fǔ ròu shang chǎn luǎn

   苍蝇腐肉产卵

   The flies lay their eggs on decaying meat.