chǎo sháo
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.round-bottomed frying pan; ladle-shaped iron pan with a handle

    • kě néng hěn duō rén zhī dào kuài zi shì shén me shí dài chǎn shēng de dàn què huí dá bù chū chǎo sháo de chǎn shēng nián dài

      可能很多知道筷子什么时代产生回答炒勺产生年代

      Probably many people know what time chopsticks were produced, but can't answer the age of producing big labels.