chī chī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.an appearance of extreme indulgence or stupidity

  • wǒ chī chī de xiǎng niàn nà ge nǚ ren

   痴痴想念那个女人

   I miss that woman madly.

  • chī chī de xiào

   痴痴

   laugh foolishly

Chinese words with pinyin chi chi