chí míng zhōng wài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slrenowned both inside and outside the country

    • zhōng guó bái jiǔ yǐ qí jīng zhàn de gōng yì dú tè de fēng gé hé zuì dà de xiāo liàng ér chí míng zhōng wài

      中国白酒精湛工艺独特风格销量驰名中外

      Chinese Baijiu still famous with its superb technology, a unique style and maximum volume of production and marketing.