chí qiú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.holding

  • chí qiú zǒu

   持球

   travel as in basketball

  • tā chuàng zào le zuì cháng chí qiú bēn pǎo dá zhèn de lián sài jì lù

   创造持球奔跑达阵联赛纪录

   She set a league record for the longest touchdown run.