chòu wèi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.foul smell; stink

  • zhè ròu dōu kāi shǐ yǒu chòu wèi le

   开始臭味

   The meat had started to smell.

  • nà gǔ chòu wèi shǐ tā xiǎng tù

   臭味使

   The foul smell made her gag.

  • yǒu qiáng liè de rán shāo ròu chòu wèi

   强烈燃烧臭味

   There was an overpowering stink of burning flesh.