chú zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • wardrobe; closet; cabinet

    • nà ge chú zi li zhuāng zhe suǒ yǒu de bàn gōng yòng pǐn

      那个橱子所有办公用品

      That cabinet contains all the office supplies.