cí huì liàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.vocabulary

    • wǒ men yào jìn liàng kuò dà zì jǐ de cí huì liàng

      我们尽量扩大自己词汇量

      We should try to develop our vocabulary.