cí shàn jiā
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.philanthropist; humanitarian; man of charity

    • tā shì gè fù yǒu de qǐ yè jiā hé cí shàn jiā

      富有企业家慈善家

      She was a wealthy businessman and philanthropist.