cóng hé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • whence?; where from?

  • wǒ yīng gāi cóng hé zhuó shǒu

   应该从何着手

   What shall I begin with?

  • tā bù zhī dào cóng hé shuō qǐ

   知道从何说起

   He didn't know how to begin.