cóng shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.based on the fact; honestly

  • cóng shí huí dá

   从实回答

   answer frankly

  • cóng shí zhāo rèn

   从实招认

   confess the truth

  • cóng shí zhāo lái zuì hòu nà kuài bǐng gān shuí chī le

   从实最后饼干

   Fess up! Who ate that last cookie?