cuǐ càn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.fmlbright; resplendent; brilliant

  • cuǐ càn yào yǎn

   璀璨耀眼

   dazzling

  • cuǐ càn míng zhū

   璀璨明珠

   bright pearl

  • miào màn de gē shēng zǒng shì yōu yáng cuǐ càn de dēng huǒ zǒng shì xuàn làn

   妙曼歌声总是悠扬璀璨灯火总是绚烂

   Wonderful and graceful song is melodious, the bright lights are always splendid.

Chinese words with pinyin cui can