dài biǎo xìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.representativeness; representation; typical

    • chōu xuǎn yú wèi lǎo rén zuò wéi quán guó jù yǒu dài biǎo xìng de yàng běn

      抽选95老人作为全国具有代表性样本

      a nationally representative sample of over 95 elderly persons