dài rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.the way one gets along with people

  • lǐ mào dài rén

   礼貌待人

   politeness

  • dài rén wú wēi bù zhì

   待人无微不至

   be very attentive

Chinese words with pinyin dai ren