dǎng yuán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.party member

  • zhèng shì dǎng yuán

   正式党员

   full Party member

  • yù bèi dǎng yuán

   预备党员

   probationary Party member

Word usage

 • "党员" is often matched with measure word "名"or"位"or"个".
  • 党员

   one party member

  • 党员

   one party member

  • 党员

   one party member

Chinese words with pinyin dang yuan