dào cǐ wéi zhǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • stop here; so much for that

  • shì qing dào cǐ wéi zhǐ

   事情到此为止

   That was the end of the matter.

  • nǐ yǐ jīng cháng dào tián tou le dào cǐ wéi zhǐ

   已经甜头到此为止

   You had a good time, so that's enough now!