dào dé guī fàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.moral norm

  • dào dé guī fàn zhì dù

   道德规范制度

   ethics system

  • fǎ lǜ shì dào dé guī fàn de jī chǔ

   法律道德规范基础

   Law is the foundation of ethics.