dào tián
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.(rice) paddy; rice field

  • yī piàn dào tián

   稻田

   a large field of rice

  • cuì lǜ sè de dào tián yī zhí yán shēn dào néng kàn dào de dì fang

   翠绿稻田一直延伸地方

   Emerald green rice fields stretched as far as the eye could see.